Zásady ochrany osobných údajov a Cookies

Spoločnosť VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice 040 01, Slovensko, IČO: 31 652 352, email: vbd@vbd.sk, Tel.: +421 55 62 53150 ako prevádzkovateľ tejto webovej stránky zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú spôsob zbierania, používania a zverejňovania vašich informácií, ktoré sú zhromažďované pri používaní našej webovej stránky https://vbd.sk („Služba“). Prístupom alebo používaním služby súhlasíte so zberom, používaním a zverejnením vašich informácií v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov. Ak s tým nesúhlasíte, ku službu nepristupujte alebo ju nepoužívajte.

Tieto zásady ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť bez predchádzajúceho oznámenia zverejnením revidovaných zásad ochrany osobných údajov v službe. Revidovaná politika bude účinná 180 dní od toho, keď je revidovaná politika zverejnená v službe a váš pokračujúci prístup alebo používanie služby po tomto čase bude predstavovať vaše prijatie revidovaných zásad ochrany osobných údajov. Preto odporúčame, aby ste túto stránku pravidelne skontrolovali.

 • AKO POUŽÍVAME VAŠE INFORMÁCIE:
  Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme používame na nasledovné účely:

     OCHRANA STRÁNKY

Ak chceme používať vaše informácie na akýkoľvek iný účel, požiadame vás o súhlas a použijeme vaše informácie iba po prijatí vášho súhlasu a iba na účely, na ktoré súhlas vydáte, pokiaľ nebudeme povinní robiť to zo zákonných dôvodov.

 • VAŠE PRÁVA:
  V zmysle zákona o ochrane osobných údajov, ktorý sa uplatňuje, môžete mať právo na prístup a úpravu alebo odstránenie vašich osobných údajov, môžete namietať používanie vašich osobných údajov na aktívne spracovanie. Svoj súhlas, ktorý ste nám poskytli môžete kedykoľvek stiahnuť. Ak chcete uplatniť tieto práva, pošlite nám svoje námietky na e-mailovú adresu vbd@vbd.sk. Na vašu žiadosť odpovieme v súlade s platným zákonom.

 • COOKIES ATĎ.
  Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako ich používame a aké sú vaše rozhodnutia vo vzťahu k týmto sledovacím technológiám, pozrite si našu politiku Cookie Policy.

 • BEZPEČNOSŤ:
  Bezpečnosť vašich informácií je pre nás dôležitá. Použijeme primerané bezpečnostné opatrenia na zabránenie straty, zneužitia alebo neoprávnených zmien vašich informácií pod našou kontrolou. Vzhľadom na vlastné riziká však nemôžeme zaručiť absolútnu bezpečnosť, preto nemôžeme garantovať alebo zaručiť bezpečnosť akýchkoľvek informácií, ktoré nám prenášate s tým, že tieto úkony robíte na svoje vlastné riziko.

 • SŤAŽNOSŤ / OSOBA ZODPOVEDNÁ ZA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV:
  Ak máte akékoľvek otázky alebo námietky týkajúce sa spracovania a ochrany vašich informácií, ktoré sú u nás dostupné, môžete e -mailom kontaktovať osobu zodpovednú za ochranu osobných údajov v našej spoločnosti VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, email: vbd@vbd.sk. Budeme sa zaoberať vašimi námietkami v súlade s platným zákonom.
***************************************************************************************

Privacy Policy

This Privacy Policy describes the policies of VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, Košice 040 01, Slovakia, email: vbd@vbd.sk, phone: +421556253150 on the collection, use and disclosure of your information that we collect when you use our website https://vbd.sk (the “Service”). By accessing or using the Service, you are consenting to the collection, use and disclosure of your information in accordance with this Privacy Policy. If you do not consent to the same, please do not access or use the Service.

We may modify this Privacy Policy at any time without any prior notice to you and will post the revised Privacy Policy on the Service. The revised Policy will be effective 180 days from when the revised Policy is posted in the Service and your continued access or use of the Service after such time will constitute your acceptance of the revised Privacy Policy. We therefore recommend that you periodically review this page.

 • HOW WE USE YOUR INFORMATION:
  We will use the information that we collect about you for the following purposes:

      SITE PROTECTION

If we want to use your information for any other purpose, we will ask you for consent and will use your information only on receiving your consent and then, only for the purpose(s) for which grant consent unless we are required to do otherwise by law.

 • YOUR RIGHTS:
  Depending on the law that applies, you may have a right to access and rectify or erase your personal data or receive a copy of your personal data, restrict or object to the active processing of your data, ask us to share (port) your personal information to another entity, withdraw any consent you provided to us to process your data, a right to lodge a complaint with a statutory authority and such other rights as may be relevant under applicable laws. To exercise these rights, you can write to us at vbd@vbd.sk. We will respond to your request in accordance with applicable law.Do note that if you do not allow us to collect or process the required personal information or withdraw the consent to process the same for the required purposes, you may not be able to access or use the services for which your information was sought.

 • COOKIES ETC.
  To learn more about how we use these and your choices in relation to these tracking technologies, please refer to our Cookie Policy.

 • SECURITY:
  The security of your information is important to us and we will use reasonable security measures to prevent the loss, misuse or unauthorized alteration of your information under our control. However, given the inherent risks, we cannot guarantee absolute security and consequently, we cannot ensure or warrant the security of any information you transmit to us and you do so at your own risk.

 • GRIEVANCE / DATA PROTECTION OFFICER:
  If you have any queries or concerns about the processing of your information that is available with us, you may email our Grievance Officer at VICTOR BUSINESS DATA, spol. s r.o., Letná 42, email: vbd@vbd.sk. We will address your concerns in accordance with applicable law.