INTEGRÁCIA

Softvérová grafická nadstavba
pre správu bezpečnostných technológií

Centralizované a viacužívateľské rozhranie na spravovanie bezpečnosti budov

Integračný bezpečnostný systém C4 Gamanet

Integračný bezpečnostný systém prináša používateľom viacero výhod, ako jednotné ovládanie, významne redukuje
režijné náklady a prináša rýchlejšie reakcie obsluhy na vzniknutú bezpečnostnú udalosť a monitoring v reálnom čase.
Jedným z takýchto sw vizualizačných nástrojom je grafická nadstavba – Integračný bezpečnostný systém C4.

Monitoring bezpečnostných zariadení IBS C4

Systém C4 poskytuje jednotné prostredie pre spravovanie
všetkých bezpečnostných technológií, monitorovanie a správu viacerých geograficky rôzne umiestnených zariadení z jedného pracoviska. Poskytuje efektívnu ochranu a výrazné zníženie prevádzkových nákladov.
Užívatelia systému nemusia poznať všetky technické detaily
nakonfigurovaných bezpečnostných technológií. Nastavenie oprávnení, príkazov pre zariadenia alebo iné akcie sú vykonávané rovnakým spôsobom pre všetky pripojené
zariadenia.
Grafická nadstavba pracuje na princípe server-klient. Počet
klientov, ktorí sa pripájajú k serveru IBS C4, nie je nijako
obmedzovaný ani licencovaný.

Správa osôb, monitoring vstupu a pohybu

Správa osôb pre viacero systémov a objektov je v praxi jedna z časovo najnáročnejších úloh bezpečnostných pracovníkov.

Integračný bezpečnostný systém C4 umožňuje spravovanie a evidenciu osôb, prideľovanie čipových kariet alebo iných identifikátorov (pin, odtlačok prstu, sken očnej dúhovky a pod.) definovanie oprávnení pre všetkých zamestnancov z jedného miesta bez nutnosti poznať použitý typ technológie.

Systém automaticky zabezpečí naprogramovanie prístupových
systémov bez ohľadu na použité modely zariadení
v jednotlivých objektoch.

IBS C4 zabezpečí obmedzenie nekontrolovateľného pohybu
osôb vo vyhradených priestoroch objektu, kontrolu pohybu
osôb a zisťovanie ich prítomnosti v určenom objekte a čase.

Investícia, ktorá má zmysel a ktorá šetrí náklady

Integráciou bezpečnostných technológií dokáže zákazník v priemere ušetriť až 40% nákladov v oblasti objektovej bezpečnosti a to pri udržaní pôvodnej úrovne ochrany alebo jej zvýšení. Medzi typické oblasti šetrenia patrí: nákup, servis a revízie zariadení a služieb, personálne náklady, prípadne náklady spôsobené falošnými poplachmi.

Komplexný prístup k informáciám a centrálny identity manažment

Užívateľsky orientovaná ergonómia aplikácie sa chová ako jeden celok, kde má používateľ okamžite k dispozícii všetky potrebné údaje k vybranému objektu. Nech sa jedná o vybranú osobu, udalosť alebo zariadenie, okamžite sú k dispozícii informácie o ich nastaveniach ako aj udalostiach, ktoré sa vybraného objektu akýmkoľvek spôsobom dotýkajú. Všetky udalosti na zariadeniach sú ukladané pre neskoršie použitie či dohľadanie udalosti alebo konkrétnej osoby.

Prehrať video

Kde nás nájdete

Adresa prevádzky

VICTOR BUSINESS DATA,spol. s r.o.

prevádzka: 
Rampová 4
040 01 Košice

Kontakt
+421 55 62 34477
+421 55 62 55809
+421 55 62 53150

vbd@vbd.sk